cours ngonda 1a8 - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

cours ngonda 1a8

Formations > Daŋgwa ŋgonda
Papa l'eɓóko

Ɓonalonɔ̌n ɓá ɓɛ̂n ɓwábū ɓwambo, ŋgedi íníŋgā na bisɔ́ ?

Ɓándólō, idiɓ'á ɓwăm !

Moto na moto tɛ́ nyésɛ́lɛ̄ idiɓa, ǎŋgámɛ̄n bíya njé á m’álanɔ́ ɓola ó búnyā ɓwɛ́sɛ̄.
Bupisanɛ mbú má moto, eɓɛ́yéd'áō (mome tɔ múto, múna, esɔmbɛ́ tɔ ŋgɔndedi, nikamɛ́nɛ̄ pɛ́ na mudun), búnyā ɓó manyákísánɛ̄ moto tɛ́ nînka :

Muɛ́ŋgɛ̄ a ɓɛ̂n nyɔ́ŋg'á diɓóŋgō lá nyaŋgó
Ɓána ɓáŋgámɛ̄n pómanɛ tɛ́mɛ, ɓoŋsanɛ wala ó esukúlu
Tetɛ̄ pɛ́ ǎŋgámɛ̄n sóɓwa nyólo wala ó eɓoló
Íyo ǎŋgámɛ̄n sáɓaŋganɛ muɛ́ŋgɛ̄, tɛ́sɛ mambo má mbóa na jipɛ ɗá ónyólā ɓato ɓɛ́sɛ̄
Mbámbɛ̄ pɛ́ ǎŋgámɛ̄n kótakotanɛ, tɔna nɛ́nī ŋgudi é titínɔ̄ pɛ́  mɔ́ ndoŋgó, ebíámu pɛ́,  á kɔtɛ́lɛ̄ ɓatɔ ɓɛ́sɛ̄, láŋgwea ɓaɓɔ́ minía na ɓola maléā.

Wân sɔ́ ndē yé ka moŋgo má longɛ́ lá búnyā tɛ́.

Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu