Belēdi 1-6 - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

Belēdi 1-6

Formations > SINJA
 Papa l’eɓóko
 
Tɛ́mɛ́ ná tē, ná tē
Tɛ́mɛ́ ná tɛ́ tɛ́ tɛ́ tɛ́, tɛ̄
Tɛ́mɛ́ ná tɛ̄, Papá á pɔ !
Na mán masáo má munyɛŋgɛ ndé ɓá másómanɛnɔ́ mwɛ̌ŋgē  má múna nú mámamɛ́ nyólo ka ŋgedi á ɓosó, ó tɛ́mɛ́ sinjá !
Níkamɛ́nɛ́ pɛ́ ndé ɓewekédí ɓɛ́sɛ̄ ɓé mátɛ́mɛnɔ́ “idiɓa” tɛ́, ó sombisanɛ mwayé mwá wéi í mátɛ́mɛyɛ́ lá jedú.
Bisɔ́ pɛ́ jáŋgámɛ́n lakisanɛ Muwekedi nú mánamsɛ́ ɓeɓoló na lɔndɔ lasú lá búnyá, toŋgwea na moŋgo máó âbínɔ́ nínka :
Moto na moto tέ nú ésɛ́lέ idiɓa, a áŋgámɛ̄n bíya njé á mála nɔ́ ɓola ó búnyá ɓwέsē.
Bupisanɛ mbú má moto, ebɛ́yéd'áo (momé tɔ múto, múna, esɔmbɛ́ tɔ ŋgɔndédi, nikamɛ́nɛ́ pɛ́ na mudun), búnyá ɓó manyákisánɛ̄ moto tɛ́ nînka :
  • Mwɛ̌ŋgē  a ɓɛ́n nyɔ́ngi'á diɓóŋgó lá nyangó
  • ɓána ɓá áŋgámɛ́n pómanɛ tɛ́mɛ, ɓoŋsanɛ wala ó esukúlu
  • Tetɛ́ pɛ́ á áŋgámɛ́n sóɓwa nyólo wala ó eɓoló
  • Íyo á áŋgámɛ́n sáɓaŋganɛ mwɛ̌ŋgē, tɛ́sɛ mambo má mbóa na jipɛ ɗā ónyólá ɓato ɓɛ́sɛ̄
  • Mbámbέ pɛ́ a áŋgámɛ́n kótakotanɛ, tɔ na nɛ́ní ŋgudi é tití nɔ́ pɛ́  mɔ́ ndoŋgó, ebiamu pɛ́,  á kɔtɛ́lɛ́ ɓatɔ ɓɛ́sɛ̄, láŋgwea ɓaɓɔ́ minía na ɓola malea.
Wân sɔ́ ndé yé ka moŋgo má loŋgɛ́ lá bunya tɛ́.
Ɓetélédi
Yên esukúlu á "IDIƁA" pɛ́ é tɛ́sɛ́ɓɛ moŋgo manɛí, mé ndē :
1 - Daŋgwá ŋgondá
2 - Tɛ́mɛ́ sinjá
3 - Lɔndɔ
4 – Sɔ̂ŋtanɛ
 
Yîn klási í télámɛ ndé bupisanɛ dikala lá mókwedi tɛ́.
 
Nîn klás  (2 - Tɛ́mɛ́ sinjà) e tíláɓɛ ndé ónyólá ɓɛ́sɛ̄ ɓéná ɓá bí ŋgusu á byala, ɓá másɔ̂ŋtanɛ́ pɛ́ son ; ndé ɓoláŋgá na ɓetilédí ɓé ndutu na ɓaɓɔ́.
Na masomɛ́lɛ́ binyɔ́ jǒkwa lá ɓwám̀ !

P.M.B.
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu